Галереи

Jion Shito Ryu
Jitte Shito Ryu
Matsumura no Rohai Shito Ryu
Bassai Dai Shito Ryu
Kanku Dai Shoto-kai Karate Do Kata
Hangetsu Shoto-kai Karate Do Kata